integritet

 – INTEGRITETSPOLICY–

Så här behandlas dina personuppgifter inom Hedvig Larsson Psykoterapi AB.

 

Hedvig Larsson Psykoterapi AB, org. nr. 556934-0580, med adress Rörsjögatan 26, Malmö (”företaget eller ”vi”) är ett företag etablerat i Sverige. Som sådant, följer vi tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige.

 

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

 

INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING

Notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka företaget  är personuppgiftsansvarigt. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med företaget, när vi kommunicera med varandra eller när du tar del av våra tjänster. Du kan kontakta oss på psykoterapi@hedviglarsson.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter på uppdrag av en annan personuppgiftsansvarig.

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 

Kontaktuppgifter: T ex namn, personnummer, adresser, telefonnummer och debiteringsuppgifter. För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar kontaktuppgifter på uppdrag av oss.

 

Hälsouppgifter: Uppgifter som rör din hälsa. Vi kan komma att dela med oss av hälsouppgifter till medicinsk tredjepart, t ex vårdcentraler.  

 

HÄLSOUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

När du använder våra tjänster kan du komma att dela med dig av uppgifter beträffande din tidigare och nuvarande hälsa. Hälsouppgifter som är specifikt hänförbara till dig kan också tillföras av den psykoterapeut du behandlas av. Detta ligger inom ramen för psykoterapeutens skyldighet gentemot dig som patient.

 

Som vårdgivare lyder företagets verksamhet under patientdatalagen (2008:355) och är därför skyldigt att behandla och arkivera hälsouppgifter som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst.

 

Vi delar inga hälsouppgifter med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen) eller sker på din begäran.

 

SYFTE MED BEHANDLINGEN OCH LEGALA GRUNDER

Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategori är följande:

 

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna erbjuda företagets tjänster, dvs. för att kunna fullgöra avtalet oss emellan, t ex bokningar, avbokningar och debitering.

 

Vi behandlar hälsouppgifter på basis av ditt samtycke för att tillhandahålla företagets tjänster och för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter. I det ingår att våra psykoterapeuter för journaler.

 

LAGRING AV UPPGIFTER

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Företaget). Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Företagets rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen.

 

INFORMATIONSDELNING MED TREDJEPART OCH ÖVERFÖRING TILL TREJDE LAND

Vi kan komma att dela kontaktinformation med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som angetts ovan. Vi tillförsäkrar att de personuppgiftsbiträden vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Men eftersom vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla merparten av dina hälsouppgifter. På din förfrågan kommer hälsouppgifter som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

 

Du har rätt att få information om att vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.

 

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

 

Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas.

 

Personuppgifter som tillhandahållits från dig har du rätt att får överförda i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att sedan överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

KONTAKTA OSS

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, vänligen kontakta oss på psykoterapi@hedviglarsson.se.

Hedvig Larsson Psykoterapi AB

leg. psykoterapeut vid Innerstadens psykoterapi 

Rörsjögaran 26, 211 37 Malmö

psykoterapi@hedviglarsson.se

0731-53 63 90 • https://hedviglarsson.se